Všechny naše produkty jsou nyní na skladě a všechny objednávky expedujeme ještě v den jejich přijetí.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro www.facedeluxe.cz

Platné od 1. 1. 2016

 

PRODÁVAJÍCÍ:

FaceDeluxe.cz, Zodpovědná osoba: Jan Röhrich a Veronika Röhrich (dále jen “prodávající”)

Po-Pá 8:00–12:00 12:30-17:00
SO 7:00–12:00 12:30-16:00
ČÍSLO ÚČTU PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY:

1207705002/5500 (Raiffeisenbank a.s.)

ZODPOVĚDNÁ OSOBA / KONTAKTNÍ OSOBA:

FaceDeluxe s.r.o.
IČ: 07825552
DIČ: CZ07825552
Sukova třída 1556,
530 02
Pardubice

KONTAKT a Kontaktní adresa:

tel.: +420 605 003 998
adresa: Sukova třída 1556, Pardubice 530 02
email: info@facedeluxe.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, prostřednictvím emailu, faxu, případně jinou formou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.facedeluxe.cz (dále jen “eshop“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

1.3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4. Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s těmito podmínkami kupujícího uděleného před uzavřením kupní smlouvy.

1.5. OP jsou nedílnou součástí veškerých nabídek na uzavření smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího. Prodávající nemá zájem být právně vázán za jiných podmínek, než jsou uvedeny v OP, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6. Obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím zejména:

 • a) uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, ve které se sjednává, že OP se stávají její nedílnou součástí,
 • b) doručením písemného souhlasu kupujícího s OP prodávajícímu,
 • c) při registraci, přihlášení či jiném aktivním úkonu kupujícího na internetových stránkách https://www.facedeluxe.cz prodávajícího označením souhlasu s nimi,
 • d) jiným nesporným způsobem, prokazujícím přijetí těchto obchodních podmínek, zejména způsobem dle §1744 občanského zákoníku, např. podáním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího nebo přijetím zboží dodaného prodávajícím dle objednávky kupujícího.

Jsou-li OP přijaty kterýmkoliv z uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následné kupní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1. Seznam nabízeného zboží je umístěn na stránkách https://www.facedeluxe.cz. Určité zboží může být nabízeno i jiným způsobem (např. prostřednictvím obchodních zástupců, nabídkou zaslanou emailem aj.). Veškeré změny nabízeného druhu zboží jsou výhradním právem prodávajícího.

2.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, veškerá prezentace zboží umístěná v eshopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu k objednanému zboží, ustanovení § 1732 odst. 2) občanského zákoníku se neužije. Aktuální dostupnost zboží je uvedena u každé položky. Eshop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v eshopu na české jazykové verzi platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

OBJEDNÁVKY

2.3. Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

 • a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
 • b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
 • c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Objednávka kupujícího uskutečněná e-mailem zaslaným na adresu info@facedeluxe.cz musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • 1. označení kupujícího
 • 2. jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH), pokud jde o podnikatele
 • 3. platnou e-mailovou adresu
 • 4. druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku dodavatele
 • 5. množství požadovaných kusů zboží
 • 6. přesné místo pro dodání zboží
 • 7 výběr způsobu dopravy a způsobu úhrady kupní ceny zboží.

2.4. V případě, že kupující nepředá prodávajícímu seznam oprávněných osob, které mohou jeho jménem objednávat a odebírat zboží, je vázán všemi úkony, které jeho jménem či prostřednictvím jeho uživatelského účtu učiní osoby, u nichž je prodávající v dobré víře, že jsou k tomuto jednání oprávněny.

2.5. Před zasláním objednávky prostřednictvím eshopu prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a má tak možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky objednávku kupujícímu zpravidla potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Objednávky zboží zaslané e-mailem jsou zpracovány nejpozději další pracovní den a následně je kupujícímu zasláno shrnutí objednávky zahrnující celkovou cenu objednaného zboží, způsob dopravy a platby a jejich náklady. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení zaslaného shrnutí objednávky ze strany kupujícího.

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva mezi oběma stranami vzniká přijetím úplné objednávky prodávajícím, není-li výše uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného ze závazných právních předpisů. O případném nepřijetí či výhradách prodávající kupujícího informuje a navrhne další postup. Za přijetí objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Prodávající je oprávněn dodat zboží v menším množství než bylo uvedeno v objednávce, přičemž kupující je povinen takovouto částečnou dodávku přijmout. O snížení množství informuje prodávající kupujícího e-mailem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10-dní ode dne odeslání informace dle předchozí věty na tom, do kdy bude dodána zbývající část objednaného zboží, povinnost prodávajícího dodat zbývající část objednaného zboží vypršením uvedené lhůty zaniká a v této části tak bez dalšího zaniká i daná dílčí kupní smlouva. S dodáním zboží ve více dodávkách nesmí být spojeny dodatečné náklady, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím v daném případě výslovně jinak.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se neliší od základní sazby (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a kupující si je hradí sám.

CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

2.10. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny u jednotlivých položek v e-shopu včetně daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů. V případě úpravy ceny je rozhodná cena uvedená u objednaného zboží v době doručení objednávky. Nové ceny jsou závazné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na webovém rozhraní obchodu.

2.11. V případě objednávání zboží z e-shopu je celková cena zboží, slev a dopravy automaticky kalkulována před dokončením objednávky.

2.12. V kupní ceně jednotlivé dodávky zboží nejsou započítány dodací náklady (balné, doprava a doběrečné). Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

2.13. Zrušení objednávky je možné jak ze strany zákazníka, tak i prodávajícího. Obě strany mohou bez udání důvodu zrušit objednávku, a to v případě doručení objednávky do 14 hod. pracovního dne neprodleně (nejpozději do 15 minut), v případě doručení objednávky po 14 hod. pak do 6:00 následujícího pracovního dne. Pokud zruší objednávku prodávající, bude zákazníka neprodleně informovat o zrušení objednávky, v případě zrušení objednávky prodávajícím se má za to, že objednávka nebyla přijata a že nedošlo k uzavření kupní smlouvy.

2.14. Zákazník má právo stornovat objednávku prostřednictvím emailu (info@facedeluxe.cz) nebo telefonicky na telefonní číslo +420 776 766 373.

2.15. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se neliší od základní sazby a kupující si je hradí ze svého.

2.16. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Pokud nebude se zákazníkem individuálně dohodnutý jiný způsob dodání zboží, využívá prodávající k zasílání zboží smluvních dopravců – společnost Zásilkovna s.r.o. (dále jen „Zásilkovna.cz“). Způsob doručení zboží určuje kupující výběrem ze způsobů dodání dle dodacích podmínek zveřejněných na stránkách prodávajícího https://www.facedeluxe.cz/dodaci-podminky/, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího lišícího se od způsobů navržených prodávajícím, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle následující pracovní den po přijetí objednávky (pro objednávky do 12:00), resp. po přijetí platby objednaného zboží kupujícím s výjimkou doručení zboží na dobírku. V případě nedostupného množství zboží je zákazník o případném prodloužení dodací lhůty neprodleně informován. V případě, že nebude možno dodat zboží v termínu navrženém kupujícím v objednávce nebo uvedeném v eshopu, je prodávající oprávněn dodat zboží v přiměřené dodatečné lhůtě.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující dodávku zboží dle jednotlivé kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od jednotlivé kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je rovněž oprávněn vyúčtovat kupujícímu, který je podnikatelem, majetkovou újmu, která mu porušením povinnosti kupujícího převzít zboží vznikla (zejména náklady na dodání zboží, balného atd.).
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Dnem dodání zboží je den převzetí zboží kupujícím.

ZPŮSOB DOPRAVY

Cena dopravy:
 • Zásilkovna 60 Kč
 • Česká Pošta 120 Kč
 • DPD 120 Kč

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální cena dopravy je uvedena při objednávce na stránkách https://www.facedeluxe.cz v sekci “nákupní košík” a také v dodacích podmínkách.

MOŽNÉ ZPŮSOBY DORUČENÍ ZBOŽÍ

 • 1. osobní odběr na pobočkách služby Zásilkovna.cz
 • 2. zaslání smluvním přepravcem

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZBOŽÍ

Kupní cenu zboží, jakož i veškeré související náklady je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvního dopravce, nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se neužije. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, tímto není dotčena možnost dohody mezi kupujícím a prodávajícím, že kupující platí zboží předem převodem na účet.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

4.1. Práva z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí občanským zákoníkem a dalšími závaznými právními předpisy.
4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li u konkrétního druhu zboží takové ujednání, pak že má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.3. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

4.4. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží.

4.5. Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

POSTUP REKLAMACE

Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího buďto prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na stránkách prodávajícího na adrese https://www.facedeluxe.cz/reklamace nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty, která bude obsahovat identifikaci kupujícího, číslo objednávky a daňového dokladu, označení zboží, popis závady a uplatněný nárok. Práva z vadného plnění lze uplatnit i v místě provozovny prodávajícího.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Reklamované zboží si prodávající vyzvedne přepravní službou DPD na vlastní náklady, nebude-li dohodnuto jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží kompletní a čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

Kupující má dle ustanovení § 2107 občanského zákoníku právo na odstranění vady opravou nebo dodáním nové či chybějící věci anebo na přiměřenou slevu. Je-li vadné plnění dle § 2006 občanského zákoníku podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové nebo chybějící věci, na opravu věci, přiměřenou slevu nebo má právo odstoupit od smlouvy. Zvolené právo musí kupující uplatnit při oznámení vady a provedenou volbu nemůže jednostranně měnit.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace. Kupujícímu spotřebiteli je reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-dnů, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli. Kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Reklamaci možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí obchodník kupujícímu spotřebiteli nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Pokud obchodník nekontaktuje spotřebitele do 30 dnů, má se za to, že vada je neodstranitelná a znalý spotřebitel tak může nárokovat cenu výrobku zpět.

V případě neuznání reklamace bude následně zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši obvyklých nákladů za skladné.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PRÁVO KUPUJÍCÍHO V POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku 6.1. těchto OP. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je umístěn na stránkách https://www.facedeluxe.cz/odstoupeni. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat také na adresu elektronické pošty prodávajícího, nebo na jeho poštovní adresu.

5.4. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vzniká tam mezi kupujícím a prodávajícím povinnost vrátit si vzájemně poskytnuté plnění. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží ve smyslu ustanovení §1820 (1) g). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Při odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět nejpozději do 14 dní od odstoupení do provozovny prodávajícího.

5.6. Po převzetí vráceného zboží prodávajícím, prodávající bez zbytečného odkladu posoudí jeho stav. Pro vrácení celé kupní ceny musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu nebo nekompletní, má prodávající právo snížit vrácenou cenu reklamovaného zboží zejména o náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.

5.7. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od něho přijal nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, jestliže však kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, a to nejpozději do 14 dnů od platného odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedomluví-li se jinak. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost ke splnění povinností prodávajícího vyplývajících z platných daňových předpisů – např. potvrzení obdržení dobropisu apod.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍCH

6.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu v eshopu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje výslovně dále k následujícím účelům: marketingové a obchodní účely (včetně telemarketingu a provádění průzkumů trhu), zlepšování kvality poskytovaných služeb, poskytování služeb s přidanou hodnotou kupujícímu.

6.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní eshopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující si může měnit a kontrolovat osobní údaje prostřednictvím emailu, písemnou formou nebo po příhlášení k online účtu.

6.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat prodávajícího o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

6.5. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.6. Prodávající je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jeho služeb za předpokladu, že kupující má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud toto využití neodmítl. Oznámí-li kupující, že si nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení nadále zasílána či vysloví-li nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, ukončí prodávající jejich zasílání tomuto kupujícímu bez zbytečného odkladu. Kupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího souhlasí a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

6.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací na https://facedeluxe.cz/cookies-a-uchovavani-informaci-na-vasem-pocitaci/

6.8. Prodávající je zapsán v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00076489 / 001.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.4. Prodávající podléhá dozoru živnostenského úřadu a České obchodní inspekce.

7.5. Prodávající si vyhrazuje právo OP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem, judikatury nebo při změně způsobu obchodování a obchodní politiky prodávajícího nebo jeho dodavatelů. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající zveřejní vhodným způsobem (na internetových stránkách prodávajícího, oznámením v dodacím listu, prostřednictvím obchodního zástupce či jiným vhodným způsobem).

7.6. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7.8. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Kupní smlouva uzavřená on-line je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.9. Kontaktní údaje prodávajícího: https://www.facedeluxe.cz/kontakt/.

7.10. VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2021 a nahrazují předchozí obchodní podmínky.